• 100% DOĞAL ORGANİK GÜBRE
  Organik Gübre, yüksek organik madde içeriğiyle, sentetik gübre kullanımı sonucunda ortaya çıkan olumsuz etkilerin tersine döndürülmesinde ve toprakların veriminin artırılmasında kullanılacak çok önemli bir araçtır.
 • ÜRÜN VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRIR
  Tohumun çimlenmesini hızlandırır, gücünü artırır. Kök oluşumunu uyarır, güçlü köklerin hızla oluşmasını sağlar. Fidelerin büyümesini, gelişimini hızlandırır. Bitkilerin doğal bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı direnç kazandırır.
 • KULLANIM ALANLARI
  Her türlü tarla, sera bitkileriyle dekoratif ve çiçekli süs bitkilerinde organik gübre olarak toprağın verimini artırmak için kullanabilirsiniz.
 • UYGULAMA
  Uluslararası standartlara göre, kullanımında hiçbir sınırlama yoktur. Diğer organik gübrelere oranla oldukça az miktarda uygulanır. Toprağa etkisi 3-5 yıl devam eder. Kesin kullanım miktarı ve zamanı yoktur, istenildiği zaman istenildiği kadar kullanılabilir ve etkisini gösterir.
 • SIVI SOLUCAN GÜBRESİ
  Bitkinin gelişimini ve büyümesini hızlandıran güvenli, doğal, ekolojik bir humik maddeler, besleyici, güçlendirici elementler bileşimidir. Sıvı solucan gübresi, katı solucan gübresinde bulunan humatları, fulvik asitleri, amino asitleri, vitaminleri, doğal fitohormonları, mikro ve makro elementleri, toprağın dopal mikroorganizma sporlarını konsantre eriyik halde içerir.
 • KIRMIZI KALİFORNİYA SOLUCANI
  Toprak içerisinde hareket kolaylığı sağlamak ve toprakta bulunan milyonlarca zararlı bakteriden korunmak için ürettikleri sölom sıvısı içerisinde bulunan çok sayıdaki mikroorganizma, azot fikse eden bakteriler ve antibiyotik etkisi yaratacak doğal büyüme hormonları ve enzimler bulunmaktadır.

ANASAYFA

Toprak Organik Maddesinin Toprağın Özellik ve Verimliliği Üzerine Etkileri

Mineral topraklarda yeterli miktarda ayrışmış organik maddenin varlığı toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri üzerine önemli etkiler yapar. Bu etkileri şu şekilde sıralamak mümkündür:

Organik maddenin toprağın fiziksel özelliklerine etkileri:

 • Organik madde toprağın su tutma kapasitesini arttırır. Organik madde, ağırlığının birkaç misli suyu bünyesinde tutabilecek yapıdadır. Böylece bitkinin ihtiyacı olan su toprakta tutulmuş olur. Ayrıca yağmur sularının tutulmasını sağlayarak hızla toprak yüzeyinden akıp gitmesini ve toprak erozyonunu önlenmiş olur.
 • Organik madde toprağın iyi bir strüktür kazanmasına yardım eder. Yağışlardan sonra killi toprakların yüzeyinde oluşan ve çimlenmiş bitkilerin toprak yüzüne çıkmasını engelleyen kaymak tabakası fazla organik madde içeren topraklarda görülmez.
 • Organik madde kumlu toprakların ve ağır killi toprakların kötü özelliklerini düzeltir. Kumlu topraklarda taneleri birbirine bağlayarak toprağın su tutma kapasitesini arttırır. Rüzgar erozyonunun etkisinde bulunan kumlu topraklarda fazla miktarda organik madde uygulaması ile erozyon kontrolü bir dereceye kadar sağlanabilir.
 • Organik madde ağır killi toprakların taneleri arasına girerek gevşek bir yapı kazanmalarını, buna bağlı olarak iyi havalanmalarını ve kolay tava gelmelerini sağlayarak işlenmelerini kolaylaştırır.

Organik maddenin toprağın kimyasal özellikleri ve verimliliğine etkisi:

 • Organik kolloidlerin katyon tutma ve değiştirme kapasiteleri kil minerallerinden çok yüksek olduğundan topraktaki bitki besin elementlerinin toprakta tutulmalarına geniş ölçüde yardım eder.
 • Organik madde topraktaki bitki besin elementlerinin deposu vazifesini görür. Toprak organik maddesindeki en önemli element azottur. Toprak organik maddesindeki azot bileşikleri ayrışarak bitkilerin faydalanabileceği nitratlara ve amonyum tuzlarına çevrilir. Toprak organik maddesi genellikle kültür bitkilerinin azot ihtiyaçlarının yarısından fazlasını sağlar.
 • Organik madde topraktaki inorganik fosfor, demir, manganez ve diğer elementlerin bitkilere faydalı şekillere çevrilmelerine yardım eder. Organik maddenin devamlı surette mikroorganizmalar tarafından ayrıştırılması sırasında karbondioksit açığa çıkar. Karbonik asit diğer elementlerin çözünürlüğünü arttırır.
 • Organik madde toprak reaksiyonundaki ani değişmeleri tamponluk özelliği sayesinde önler.

Organik maddenin toprağın biyolojik özelliklerine etkileri:

 • Mikroorganizmalar toprak verimliliğinde önemli rol oynarlar. Toprak organik maddesi ise mikroorganizmaların besin ve enerji kaynağıdır. Organik madde fazla olunca mikroorganizmaların faaliyeti de fazla olur. Mikroorganizmaların faaliyetleri sonucunda da fazla miktarda bitki besin elementi açığa çıkar.
 • Organik madde iyi havalanma ve su tutmayı sağlayarak toprakta mikroorganizmaların gelişmelerine uygun bir ortam oluşturur.
 • Organik maddenin diğer bir biyolojik etkisi de bitki köklerinin gelişmesi için iyi bir ortam hazırlamasıdır.

Toprakların organik madde içeriklerine göre sınıflandırılması

ORGANİK MADDE MİKTARI (%) SINIFI
0-1  ÇOK AZ
1-2  AZ
2-3  ORTA
3-6  FAZLA
>6  ÇOK FAZLA

 

Toprak Reaksiyonu

Toprak reaksiyonu, toprağın asitliliğini, alkaliliğini veya nötr durumunu gösterir ve pH (potansiyel hidrojen) ile ifade edilir. pH, çözeltideki aktif hidrojen (H + ) iyonları konsantrasyonunun negatif logaritması (pH= - log H+) olarak tarif edilmektedir. pH derecesi 0‘dan 14‘e kadar değer alır. 0 ile 7 arası asitliği, 7 ile 14 arası alkaliliği (bazikliği) gösterir, 7 ise nötrdür. Çözeltide pH değeri azaldıkça H+ iyon konsantrasyonu logaritmik olarak artar. Yani pH değeri bir birim azalırsa H + iyon konsantrasyonu 10 kez artar. Toprak çözeltisinde hidrojen iyon konsantrasyonu fazla ise asidik, hidroksil iyon konsantrasyonu fazla ise alkali (bazik) karakterlidir. Toprak çözeltisinde bulunan hidrojen ve hidroksil iyon konsantrasyonları birbirine eşit olduğunda ise toprak nötr (tarafsız) özellik gösterir. Yağışın bol olduğu ılıman iklimlerde daha çok asitli topraklara rastlanır. Alkali topraklar ise daha çok kurak ve yarı kurak bölgelerde bulunur. Ülkemizde Karadeniz Bölgesi dışındaki toprakların pH değeri genellikle alkali sınırlar içerisindedir. Ġdeal tarım topraklarında pH sınırı 6,5-6,8 arasında olması gerekirken ülkemiz topraklarının pH değeri genellikle 7,2-8,5 arasındadır. Toprak reaksiyonu toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini önemli ölçüde etkilemektedir. Toprağın verimliliği, bitki gelişmesine uygunluğu ve toprak mikroorganizmaları tarafından istenen özellikleri taĢıması toprağın reaksiyonuna bağlıdır. Toprak reaksiyonu bazı bitki besin elementlerinin çözünürlüklerinin artmasını veya azalmasını sağlayarak bitki geliĢşesini olumlu veya olumsuz etkiler.

 

Toprak Reaksiyonunun Bitki Gelişmesine Etkileri

Toprak reaksiyonu, bitki gelişimini etkileyen önemli bir faktördür. Toprakta yetişen bütün bitkilerin yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmeleri doğrudan ya da dolaylı olarak toprak reaksiyonuna bağlıdır. Topraktaki besin maddelerinin bitkilere yarayışlılıkları toprağın reaksiyonu ile yakından alakalıdır.

BİTKİ OPTİMUM pH BİTKİ OPTİMUM pH
 ŞEKERPANCARI 6,5-8,0  MISIR 5,5-7,5
 ARPA 6,5-8,0  BUĞDAY 5,5-6,8
 YONCA 6,5-8,0  FİĞ 5,0-6,0
 FASULYE 6,0-7,5  PAMUK 5,0-6,0
 BEZELYE 6,0-7,5  ŞALGAM 5,5-6,0
 ÇAYIR ÜÇGÜLÜ 6,0-7,5  ÇİLEK 5,0-6,0
 ÇELTİK 6,0-7,5  PATATES 4,8-6,5

 

Toprak reaksiyonunun verimlilik açısından birçok fonksiyonu vardır. Bu fonksiyonların en önemlileri şunlardır:

 • Bitki gelişimine etkisi: Her bitkinin ideal olarak yaşayabileceği bir ortam vardır. Bu ortamlar asit, alkali veya nötr olabilir. Bitkilerin isteklerinden farklı pH ortamlarında yetiştirilmesi bitki gelişimini doğrudan veya dolaylı olarak olumsuz yönde etkiler.
 • Besin elementlerinin bitkilerce alımı üzerine etkisi: Bitki kökleri topraktaki besin maddelerini en iyi pH 6,5–7,5 değerleri arasında alır. Bu değerlerin altında veya üstünde bitkilerin besin maddeleri alımı zorlaşır. Topraktaki asitlik arttıkça bitki köklerinin hücre zar yapısı bozularak geçirgenliği artar, hücre içinden dışarıya madde geçişi olur. Bunun sonucunda bitki, besin elementlerinden yararlanamaz.
 • Bitki besin elementlerinin elverişliliği üzerine etkisi: Bitki besin elementlerinin bitkilere yarayışlılığı ile pH değerleri arasında yakın bir ilişki vardır. Bazı durumlarda ortamın pH değerinin değişmesi bitkilerin topraktaki besin elementlerinden yararlanmasını güçleştirir. Çünkü pH değeri değiştiğinde besin elementleri çözünmez bileşikler haline geçebilir. Bu durumda da bitkiler bu maddeleri alamazlar. Örneğin, fosfor 6.0‘dan düşük pH değerlerinde alüminyum ve demir ile, 7,5‘den büyük değerlerde ise kalsiyum ile bağlandığından bitkiler tarafından alınması zorlaşır. pH 7,5‘den büyük değerler alması halinde demir, bakır, çinko, mangan gibi mikroelementler çözünemez forma geçtiğinden bitkiler için yarayışlılığı yüksek oranda azalmaktadır. Ayrıca 5,0‘dan küçük değerlerde alüminyum ve mangan bitkiler için toksik etki yapmaktadır.
KULLANICI GÖRÜŞLERİ


 • ---, ---


 • ---, ---


 • ---, ---
ÜRÜNLERİMİZ
BİZİ TAKİP EDİN